Skip to content

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG – ÁP DỤNG TRONG NGÀNH DA GIẦY VIỆT NAM (p2)

February 7, 2012

Chương 1: Điều khoản chung

1.1. Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên cơ sở các nội dung của Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2002, yêu cầu của các nhà nhập khẩu giầy dép của Việt nam và tiêu chí của Tổ chức lao động quốc tế, có xem xét đến tình hình và đặc điểm của ngành Da Giầy Việt nam.

1.2. Được khuyến khích áp dụng trong các doanh nghiệp ngành Da Giầy Việt nam, có cơ chế khen thưởng động viên những doanh nghiệp trong ngành thực hiện tốt Tiêu chuẩn lao động từ nguồn khen thưởng của ngành.

1.3. Được điều chỉnh, bổ sung theo đề nghị của các doanh nghiệp tại các Đại hội của Hiệp hội Da Giầy Việt nam cho phù hợp với sự phát triển của Ngành.

Advertisements

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: